Qui định bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của TT Điện tử & Tin học

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Trường Đại học Cần Thơ ban hành qui định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điện tử & Tin học. Xem file chi tiết

V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT thay thế chứng chỉ THUD A, B Quốc gia

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Kể từ khi thông tư có hiệu lực, ngày10/08/2016, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thay thế Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C quốc gia.

Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Đăng ký ý tưởng khởi nghiệp cùng SIMVA

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ – Đại học Cần Thơ (CTBI-CTU) được thành lập ngày 26/12/2012, là một tổ chức nhà nước, hoạt động phi lợi nhuận, do trường Đại học Cần Thơ quản lý, cung cấp dịch vụ và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ việc khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tới phát triển sản phẩm cho đến khi thành lập doanh nghiệp và phát triển thành doanh nghiệp (thành công).

Chiêu sinh lớp Global Software Talent năm 2016

Viết bởi Webmaster on . Posted in Thông báo

Global Software Talent (GST) là khóa học nằm trong chương trình hợp tác giữa Khoa CNTT&TT, trường Đại học Cần Thơ và FPT Software. Mục tiêu của khóa học nhằm giới thiệu qui trình phát triển phần mềm và đào tạo kỹ năng làm việc cho sinh viên Khoa CNTT&TT, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu và tiếp cận qui trình cũng như môi trường làm việc thực tế tại FSoft.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker