Ban chủ nhiệm Khoa

 

Trưởng Khoa Trần Cao Đệ

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Phụ trách chung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84-0292-3885333

 

 

 

 

 

Phó Trưởng Khoa Ngô Bá Hùng

Tiến sĩ, Giảng viên

Phụ trách đào tạo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84-0292-3734711

 

 

 

Phó Trưởng Khoa Huỳnh Xuân Hiệp

Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Phụ trách Nghiên cứu khoa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84-0292-3734714

 

 

 

Phó Trưởng Khoa Nguyễn Hữu Hòa

Tiến sĩ, Giảng viên

Bí thư Đảng ủy Khoa, Phụ trách hợp tác quốc tế

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 84-0292-3734715

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker