Cách đăng ký tham dự hội thảo

Thể lệ bài viết

Bài viết dài tối đa 8 trang giấy A4 theo mẫu

Các bài viết sẽ được tuyển chọn, phản biện 2 vòng. Vòng 1, chọn ra các bài đủ điều kiện đăng trong kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN). Vòng 2, các bài từ vòng 1 sẽ được phản biện độc lập để chọn đăng trong số chuyên đề của Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, mã số ISSN: 1859-2333.

Link gửi bài viết
 
Nộp file pdf qua hệ thống tại đây

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.